FacebookTwitterYouTube  Botó Instagram web

SERVEI D’ATENCIÓ DIURNA

Població diana. Dirigit a persones amb un alt grau de dependència, causat principalment per dos tipus d’afectacions neurològiques:

  • Demència o deteriorament cognitiu de grau moderat-greu en persones grans: malaltia d’Alzheimer, demència per Cossos de Lewy, demència Fronto-temporal, demència vascular.
  • Dany cerebral adquirit lleu/moderat/greu en persones adultes: traumatisme cranioencefàlic (TCE), accident vascular-cerebral (AVC).

Objectiu. Oferir un dispositiu diürn d’estimulació i suport continuats

Metodologia. Tractament en grups homogenis, segons l’etiologia i perfil de l’usuari. L’atenció directa ho fan auxiliars de clínica e infermeria amb el suport tècnic des neuropsicologia i teràpia ocupacional.

 

PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA

Població diana. Dirigit a persones amb deteriorament cognitiu lleuger (DCL) o demència de grau lleu a moderat (malaltia d’Alzheimer, demència per Cossos de Lewy, demència Fronto-temporal, demència vascular).

Objectiu. Aconseguir un alentiment en el procés de deteriorament cognitiu progressiu a través de l’estimulació cognitiva

Metodologia. Tractament en grups homogenis, segons el grau d’afectació.

Opció de tractament individual.

Servei de tractament a domicili.