FacebookTwitterYouTube  Botó Instagram web

Població diana. Dirigit a persones adultes que poden presentar:

 • Dany cerebral adquirit: accident vàsculo-cerebral (AVC), traumatisme cranioencefàlic (TCE), tumors, malalties infeccioses (meningitis), paràlisi cerebral.
 • Lesions medul·lars (secundaries a traumatismes, processos infecciosos, autoimmunes, inflamatoris o neoplàsies).
 • Patologies del Sistema Nerviós Perifèric: Guillain-Barré, síndrome del polineuropatíes sensitives i motores
 • Trastorns del moviment: Parkinsonismes, malaltia de Parkinson, malaltia de Huntington, atàxies, distonies, corees, PSP.
 • Esclerosi Múltiple i altres malalties desmielinitzants.
 • Malalties de la primera motoneurona: esclerosi lateral amiotròfica.
 • Malalties neuromusculars: distròfies musculars, miopaties.

Objectiu. Oferir un tractament integral, intensiu i/o continuat basat en la rehabilitació, estimulació i/o compensació de funcions i habilitats per tal d’aconseguir el màxim nivell de funcionalitat i de participació social de les persones afectades per aquestes patologies.

Metodologia

- Tractaments individuals i grupals de logopèdia, fisioteràpia, teràpia ocupacional i neuropsicologia.

- Servei de rehabilitació domiciliària.

- Programes específics:

 • Programa Específic de Parkinson: tractament integral per persones afectades per malaltia de Parkinson i altres parkinsonismes.
 • Programa Espai: rehabilitació de manteniment per persones amb una patologia neurològica crònica (fisioteràpia, logopèdia i teràpia ocupacional).
 • Programa de logopèdia: tractament logopèdic grupal per persones amb problemes de llenguatge o parla arrel d’una afectació neurològica.
 • Programa de Neuropsicologia per dany cerebral adquirit: tractament grupal sobre les funcions cognitives per persones amb dany cerebral adquirit.